WP 1 – Vytvoření udržitelných systémů zásobování vodou v městských a příměstských regionech

Vedoucí pracovní skupiny a odpovědná osoba: ČVUT v Praze,  doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D.

Členové pracovní skupiny

AQUA PROCON s.r.o., ENKI, o.p.s., SEWACO s.r.o., Sigma výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., SMP CZ, a.s., Vysoké učení technické v Brně.

Náplň pracovního balíčku

Městské systémy zásobování vodou jsou úzce spjaté lidské a technologické systémy, v nichž lidská volba, jednání, životní styl a aktivity ovlivňují poptávku po vodě a produkci odpadní vody. V poptávce po vodě si stále více vzájemně konkurují domácnosti, cestovní ruch, průmysl, zemědělství aj. Uurbanizace vytlačuje zemědělství a využívání krajiny lidmi, a to i z oblastí se značným agronomickým potenciálem, nicméně přináší i příležitosti pro bezpečné opakované používání vyčištěné vody v příměstském zemědělství či využívání krajiny. Stále více se sice provádí čištění obecních odpadních vod, nicméně se v rámci tohoto procesu neodstraní všechny znečišťující látky z bodových zdrojů. Na kvalitu vody mají v současné době negativní vliv nové znečišťující látky (z domácností, chemického, farmaceutického průmyslu atd.), ale také znečišťující látky z rozptýlených zdrojů jako pesticidy v otevřených regionech. Tyto látky přitom mohou mít vliv na zdraví lidí a ekosystémů. V nastávajících letech se stane biomasa zásadní surovinou pro produkci energie a syntézu biopolymerů a výroba biomasy bude mít zcela zásadní dopad na vodní systém. Intenzivní zemědělství a nové postupy využívání otevřených regionů společně s biopalivy budou vyvíjet další tlak na sektor vody (eutrofizace, eroze, sedimentace atd.). Rozvoj ekonomiky opírající se o biologické principy bude mít také vliv na dostupnost vody a na ekologický stav vodních ploch, přilehlých suchozemských ekosystémů a mokřadů. K analýze ekologických a technologických problémů budou využity tři koncepty:

1. měrná spotřeba energie – energie spotřebovaná nebo vyprodukovaná při čištění na jednotku odpadní vody (nebo energie spotřebovaná či vyprodukovaná při likvidaci jednotkového objemu znečišťující látky);

2. chemický energetický potenciál – potenciální teplo uvolněné při kompletní oxidaci organických sloučenin na CO2 a H2O;

3. biochemický energetický potenciál – potenciální teplo uvolněné v rámci procesu, kdy se biochemické

Výstupy:

Vytvoření databáze dostupných  vodních technologií, což bude zcela zásadní vstup pro metodiky hodnocení. V databázi budou definována technologická řešení.

Vytvoření technologické strategie k minimalizaci znečištění vody a poptávky po energii a zaměření se na vhodnost stávajících technologií se zohledněním různých úrovní technologické propracovanosti.

Podle možností realizace náležité technologie v odvětví vody v inteligentních regionech. Její začlenění musí do značné míry vycházet z vývoje databáze v rámci první činnosti, jejíž výsledky se přímo uplatní v rámci vývoje technologie.

Inteligentní regiony

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout